Odbiór instalacji elektrycznej we Wrocławiu

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Odbiór instalacji elektrycznej w mieszkaniu i domu powinien być tak wykonany, aby sprawdzić czy kontrolowana instalacja elektryczna odpowiada wymaganiom polskich norm i przepisów. Instalacje wykonane wadliwie, przez osoby bez odpowiednich kompetencji i doświadczenia grożą otoczeniu niebezpieczeństwem pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Instalacje wykonane przez dobrego elektryka z uprawnieniami i użytkowane we właściwy sposób są w pełni bezpieczne. Potwierdzeniem dobrego stanu technicznego jest właściwy protokół pokontrolny oraz wystawienie zaświadczenia do Tauron OST i ZI.

Niebezpieczeństwo pożaru

Przyczyną powstania pożaru może być nadmierne przegrzanie się przewodów elektrycznych, elementów rozdzielczych instalacji: tablice bezpiecznikowe wskutek trwałego przeciążenia lub w skutek zwarcia. Nadmierne nagrzewanie się elementów instalacji występuje również w miejscach złego styku przewodów przyłączonych do zacisków aparatów instalacyjnych: wyłączniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe, zaciski w puszkach rozdzielczo-łączeniowych.

instalacja elektryczna odbiór

Zwarcie może powstać w wyniku połączenia przewodów całkowicie lub częściowo ogołoconych z izolacji, tzw. zwarcie międzyprzewodowe. Zwarcie z ziemią powstaje wskutek zetknięcia przewodu bezpośrednio z ziemią lub za pośrednictwem przedmiotów mających z nią połączenie. Obydwa rodzaje zwarć są przyczyną szybkiego nadmiernego nagrzania żył przewodów, mogą również wywołać zapalenie się izolacji znajdującej się na przewodzie.

Aby nie dopuścić do zwarć wywołanych zniszczeniem izolacji przewodów należy wykonywać okresowe przeglądy i pomiary elektryczne w tym pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów. Dobrze wykonana instalacja elektryczna z zastosowaniem odpowiedniego typu przewodów i kabli oraz fachowy i staranny montaż przez elektryka z uprawnieniami jest najlepszym i jedynym słusznym sposobem zmniejszenia ryzyka powstania zakłóceń w pracy instalacji spowodowanych przez zwarcie.

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej stosuje się bezpieczniki topikowe i automatyczne: nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe przy czym najlepszą metodą jest stosowanie obydwu rodzajów zabezpieczeń: topikowych i samoczynnych naprzemiennie. Dodatkowym technicznym środkiem ochrony instalacji elektrycznej przed zakłóceniami przepięciowymi jest montaż ograniczników przepięć. Dla każdego przekroju żyły przewodu należy używać bezpieczników zbudowanych na takie natężenie prądu, po którego przekroczeniu bezpieczniki wyłączą zasilanie przeciążonego obwodu. W przeciwnym razie przewody o danym przekroju będą się nadmiernie nagrzewały co prowadzi do awarii w instalacji elektrycznej.

Nie wolno naprawiać uszkodzonych wkładek bezpiecznikowych, przepaloną wkładkę należy wymienić na nową o tej samej wartości prądowej – wymiana spalonych bezpieczników w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie spalonego przewodu przy bezpieczniku powinna zostać wykonana przez dobrego elektryka z uprawnieniami. Naprawianie przepalonych bezpieczników rozmaitymi drucikami może spowodować zniszczenie izolacji instalacji elektrycznej wskutek niewłaściwego zabezpieczenia, a tym samym nadmiernego nagrzewania się przewodów, które może wywołać pożar. Niebezpieczeństwo jest tym groźniejsze, że przewody zapalają się na całej długości odcinków o najmniejszym przekroju w danym obwodzie, tj. przy doprowadzeniu zasilania do końcowych urządzeń odbiorczych, a więc w pomieszczeniach gdzie mogą znajdować się materiały łatwopalne. Z tego też powodu montaż instalacji elektrycznej powinien być wykonany podtynkowo. Niebezpieczne pod względem pożarowym są instalacje wykonane na tynku nie osłoniętymi przewodami izolowanymi.

Po zwarciu lub przeciążeniu przed włożeniem nowej wkładki topikowej w bezpiecznik, powtórnym włączeniem wyłącznika automatycznego należy znaleźć przyczynę zwarcia czy przeciążenia a następnie dopiero wtedy wymienić wkładkę topikową lub włączyć bezpiecznik automatyczny. Usuwanie awarii w instalacji elektrycznej powinno wykonać profesjonalne pogotowie elektryczne Wrocław< – świadczące usługi elektryczne w zakresie naprawy instalacji elektrycznych.

Bezpieczniki automatyczne swoje zastosowanie najlepiej znajdują wewnątrz domu lub mieszkania, gdzie przy nadmiernym prądzie w obwodzie lub zwarciu wyłączają prąd zakłóceniowy nie ulegając przy tym uszkodzeniu. Wyłączniki samoczynne stosuje się przede wszystkim tam gdzie instalacja jest narażona na częste przeciążenia i zwarcia, w obwodach gniazd wtykowych i zasilających domowe urządzenia AGD.

Niebezpieczeństwo porażenia

Przy jednoczesnym dotknięciu oburącz lub innymi częściami ciała dwóch przewodów lub elementów instalacji elektrycznej które pozostają pod napięciem przez ciało człowieka przepływa prąd elektryczny. Prąd przepłynie również, gdy dotkniemy jedną ręką tylko jednego z przewodów instalacji elektrycznej lub jej elementu pozostającego pod napięciem, a druga ręka czy też inna część ciała dotykać będzie w tym samym czasie metalowych przedmiotów niedostatecznie odizolowanych od ziemi.

instalacja elektryczna wrocław

Spowodowane jest to tym, że bez względu na rodzaj izolacji przewodów zawsze występuje upływ prądu przez izolację. Przy prądzie przemiennym przepływ prądu do ziemi następuje przez pojemność, która istnieje między przewodami a ziemią. Opór izolacji będzie tym mniejszy, im rozleglejsza jest instalacja elektryczna. W razie dotknięcia nawet jednego z przewodów może popłynąć znaczny prąd od przewodu przez ciało człowieka i spowodować porażenie. Największe natężenie prądu jakie może wytrzymać organizm ludzki może wynieść nawet 0.1 A, zależne to jest jednak od indywidualnych cech i właściwości organizmu człowieka. Niekiedy prąd o znacznie mniejszym natężeniu powoduje śmiertelne wypadki porażenia. Zdarzają się również wypadki, gdy większe natężenie prądu jest nieszkodliwe. Jeżeli człowiek oburącz obejmie dwa przewody i przez jego ciało popłynie prąd przemienny o natężeniu 0,015 A, to prąd ten może spowodować skurcz mięśni, który uniemożliwi człowiekowi oderwanie rąk od przewodów. Jeżeli rażony pozostanie w tym stanie przez dłuższy czas, to już tak mała wartość natężenia prądu może spowodować śmierć. Niebezpieczeństwo porażenia zależy od wartości natężenia prądu przepływającego przez ciało człowieka. A więc od wysokości napięcia, oporności skóry ludzkiej i od stanu izolacji urządzenia elektrycznego. Im wyższe napięcie, im mniejsza oporność skóry ludzkiej oraz im gorszy stan izolacji, tym większe niebezpieczeństwo porażenia. Stąd tak ważne jest wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych oraz odbiór instalacji elektrycznej przez elektryka z uprawnieniami. Zapraszamy do współpracy.

Dodaj komentarz