Elektryka dla początkujących – instalacja elektryczna

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Instalacja elektryczna to zespół współpracujących ze sobą urządzeń elektrycznych niskiego napięcia. Ich zadaniem jest doprowadzenie energii elektrycznej z sieci zasilającej do końcowych urządzeń odbiorczych, np. płyta indukcyjna, oświetlenie w mieszkaniu czy silnik elektryczny w garażu . Podstawowym elementem każdej instalacji elektrycznej w domach i firmach są przewody i kable elektryczne, które tworzą swoiste tory prądowe służące do przesyłania energii elektrycznej. Tory te stanowią następnie sieć rozdzielczą: zasilającą i odbiorczą. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej są wyposażone w elementy umożliwiające ich bezpieczną obsługę w zakresie włączania, wyłączania i przełączania tych obwodów w trakcie normalnej pracy instalacji oraz umożliwiają jej wyłączenie w sytuacji awarii.

instalacje elektryczne wrocław
 

Pogotowie elektryczne Wrocław – tel. 513185508 – oferujemy pomoc w nagłych wypadkach spowodowanych uszkodzeniami w instalacjach elektrycznych.

W trakcie normalnej pracy instalacji elektrycznej włączaniem i wyłączaniem poszczególnych obwodów steruje użytkownik. W sytuacji awaryjnej jakiegoś elementu instalacji lub podłączonego do niej urządzenia wyłączenie poszczególnych obwodów musi nastąpić samoczynnie. Wszystkie urządzenia elektryczne za pośrednictwem których możemy wykonywać opisane czynności są nazywane łącznikami. Są one przystosowane do działania w normalnych warunkach pracy instalacji, np. włącznik światła jak i w trakcie zakłóceń, np. bezpiecznik nadmiarowo prądowy. Zazwyczaj każdy z obwodów instalacji elektrycznej posiada przynajmniej jeden lub więcej łączników. Punkty instalacji, w których jeden obwód rozdziela się na kilka są to tzw. punkty węzłowe w których umieszcza się rozdzielnice do których przyłącza się obwody zasilające i odbiorcze, łączniki i inne urządzenia: sterownicze, pomiarowe.

W zależności od charakteru urządzeń odbiorczych najprostszy podział instalacji elektrycznych można przedstawić następująco:

 • instalacje oświetleniowe,
 • instalacje siłowe zasilające urządzenia o większej mocy,
 • instalacje sterownicze,
 • instalacje sygnalizacyjne.

W zależności od miejsca zainstalowania instalacji można podzielić je na:

 • Instalacje nieprzemysłowe do których zalicza się instalacje mieszkaniowe, w biurach i budynkach ogólnego użytku.
 • Instalacje przemysłowe do których zalicza się instalacje zainstalowane w zakładach produkcyjnych, które wymagają stałego nadzoru służb technicznych. Najczęściej w codziennym życiu mamy do czynienia z instalacjami domowymi: oświetleniowymi i gniazd wtykowych.
 • W instalacjach wyróżniamy cztery podstawowe elementy: złącze, rozdzielnicę główną, wewnętrzną linię zasilającą WLZ oraz instalację odbiorczą.
 • Złącze jest tym elementem gdzie następuje połączenie sieci rozdzielczej niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W budynku do którego dochodzi zasilanie linią napowietrzną lub kablową w złączu znajduje się zabezpieczenie główne instalacji, najczęściej umieszczone we wnęce złączowej. Instaluje się je w miejscach ogólnie dostępnych, przy wejściach – wewnątrz lub na zewnątrz obiektu.
 • Rozdzielnia główna budynku to element instalacji, w którym są zainstalowane zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających WLZ w tym wyłącznik główny budynku. Powinna być zamontowana zawsze, bez względu na ilość linii zasilających wewnątrz budynku.
 • Wewnętrzna linia zasilająca jest to przed licznikowa prowadzona w miejscach łatwo dostępnych linia łącząca złącze lub rozdzielnicę główną budynku z instalacją odbiorczą. Od wewnętrznej linii zasilającej odchodzą odgałęzienia w kierunku instalacji odbiorczych. Najczęściej w tym miejscu są zainstalowane zabezpieczenia przed licznikowe i następnie w pobliżu WLZ lub w lokalu odbiorcy licznik energii elektrycznej na potrzeby rozliczeń z zakładem energetycznym.
 • Instalacja odbiorcza jest tą częścią instalacji elektrycznej, która znajduje się za tzw. granicą własności – miejscem do którego zakład energetyczny dostarcza nam energię elektryczną – zaciski wyjściowe licznika energii elektrycznej skąd zasilanie trafia do rozdzielnicy lokalu, który obsługuje tzw. tablicy bezpiecznikowej. Następnie przewodami energia elektryczna trafia do końcowego punktu swojego przeznaczenia: gniazda wtykowego czy oprawy oświetleniowej.

 

Dodaj komentarz