Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej ?

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:
Elektryk Wrocław

Obowiązkowy Przegląd Instalacji Elektrycznej w Mieszkaniu jest obowiązkiem, który, jak wynika z prawa budowlanego (Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332) powinien być spełniany minimum raz na 5 lat. Dopilnować tego muszą właściciele danego budynku bądź też w przypadku bloków wielorodzinnych wyłącznie jego obecny administrator. Dokładny przegląd we Wrocławiu wymaga kilku niezbędnych kontroli, mających za zadanie uzyskać status przydatności budowli, jak i jej aktualnego stanu technicznego.

Przegląd instalacji elektrycznej Wrocław – kto może wykonać ?

Aby mieć pewność, że pomiary elektryczne zostaną wykonane prawidłowo, a także sam przegląd będzie uznany za legalny w Polskim prawie, muszą to wykonać odpowiednie firmy / osoby – elektryk z uprawnieniami.

Żeby do pomiarów został wysłany, posiadający odpowiednią wiedzę Elektryk Wrocław musi on wcześniej odbyć wiele potrzebnych szkoleń, po których zdaje się egzamin na uprawnienia elektryczne, dzięki czemu instalacja mieszkaniowa w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych zostanie poddana prawidłowym testom. Uprawnienia energetyczne zostały podzielone na trzy kategorie, jednakże do pracy przy instalacjach elektrycznych wystarczą tylko te, oznaczone identyfikatorem E1 i D1.

Oprócz tego pracownicy muszą posiadać aktualne certyfikacje na skalibrowane urządzenia pomiarowe, które w każdej chwili, jeżeli zlecający wykonanie przeglądu elektrycznego będzie miał taką wolę, należy okazać, żeby potwierdzić sprawność urządzeń pomiarowych..

Przegląd elektryczny w domu – co będzie sprawdzane ?

Przede wszystkim podczas przeglądu elektrycznego sprawdzane zostają przewody elektryczne, w zakresie rezystancji izolacji kabli i przewodów zasilających poszczególne obwody ( zewnętrzne i wewnętrzne ). Ponadto, kiedy dokonywany jest Przegląd Instalacji Elektrycznej Wrocław, tak jak jest to przewidziane w normie, podczas oględzin elektrycznych – szczególnie w starych aluminiowych  instalacjach elektrycznych w bloku sprawdza się stan porcelanowych osłon, służących jako ochrona przeciwporażeniowa przed zetknięciem z elementami pod napięciem oraz czytelność opisów na tablicy rozdzielczej. Obligatoryjnie kontrolowany jest również stan tzw. zerowania czyli parametry pętli zwarciowej ( uziemienie gniazdek wtykowych ) oraz poprawność działania wyłączników różnicowoprądowych.

Zależnie również od tego, w jaki sposób zbudowane zostało samo mieszkanie i gdzie rozmieszczono w nim układ instalacji elektrycznych, firma poddająca je kontroli musi też ustalić indywidualnie z właścicielem, jakie miejsca jeszcze wymagają stosownej do przeprowadzenia inspekcji.

 

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej

Kiedy wszystkie niezbędne pomiary zostaną już dokonane, Elektryk Wrocław przed wyjściem z mieszkania powinien jeszcze oddać do rąk właściciela specjalnie sporządzony przez niego protokół z przeglądu instalacji elektrycznej, w którym zawrze dokładne dane na temat przeprowadzonego badania. W prawidłowo sporządzonym protokole odbiór instalacji powinien zawierać informacje na temat daty, w której przegląd został wykonany, adresu mieszkania, w jakim dokonywało się przeglądu. Ponadto każdy raport z kontroli zawiera tabelaryczną formę wykonanych prób i badań ze wskazaniem poszczególnych punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji. Jeżeli podczas dokonywania przeglądu elektrycznego jednego została stwierdzona usterka, należy opisać ją w specjalnym miejscu, wraz z uzasadnieniem, dlaczego powinno się ją naprawić. Wynajmujący bądź też właściciel musi jak najszybciej zająć się uszkodzeniem, aby nie narażać swojego zdrowia i życia na awarie, mogące wystąpić w przyszłości.

Pomiary takowe są zazwyczaj procedurą bardzo szybką. Nawet w wypadku posiadania bardzo dużego domu jednorodzinnego proces ten powinien zająć nie więcej niż kilka godzin. Dzięki poświęceniu tej chwili czasu zawsze będzie się miało pewność, że instalacja elektryczna w domu jest sprawna i w pełni gotowa do użytkowania. Pomiary Elektryczne Wrocław, tel. 513185508.