Ocena i analiza stanu technicznego instalacji elektrycznej

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych kryteriów oceny możliwości i skutków działania użytkownika przy obsłudze instalacji elektrycznych. Wymagany poziom bezpieczeństwa można osiągnąć stosując odpowiednia ochronę przed zagrożeniami jakie płyną z faktu codziennej eksploatacji układów elektrycznych. Powinien to być poziom optymalny, uwzgledniający wszystkie aspekty zagadnienia, przyjętych założeń i warunków eksploatacji. Bezpieczeństwo wykonanych instalacji elektrycznych można ocenić jedynie wykonując okresowy przegląd instalacji elektrycznej. Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych we Wrocławiu, dobry elektryk z uprawnieniami oceni, przy uwzględnieniu wzajemnego uzależnienia czynników technicznych i ludzkich aktualny stan techniczny instalacji elektrycznej. W szeroko pojętej analizie wstępnej, podczas oględzin przed pomiarami należy uwzględnić współzależność bezpieczeństwa i jakości oraz niezawodności zabudowanych aparatów i urządzeń elektrycznych w danych warunkach środowiskowych. W szczególności odnosi się to do urządzeń elektrycznych, które w stanach zakłóceniowych mogą być źródłem dużych zagrożeń, np. pożar, porażenie prądem elektrycznym.

instalacja elektryczna

Pomiary elektryczna a poprawa bezpieczeństwa

Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych jest nieuniknioną koniecznością oraz warunkiem poprawy bezpieczeństwa przy obsłudze i użytkowaniu instalacji elektrycznych. Większość obecnie produkowanych i dostępnych na rynku aparatów i urządzeń elektrycznych jest tak skonstruowana aby zapewniały one bezpieczną i niezawodną pracę w docelowym miejscu instalacji w trakcie jej eksploatacji. Wszystkie wyżej wymienione cele są wzajemnie uzależnione i związane, jednak pierwszym i podstawowym wymaganiem będzie bezpieczeństwo. Dlatego też wszystkie wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom elektrycznym muszą być cyklicznie weryfikowane.
Wykonując okresowy przegląd i pomiary elektryczne we Wrocławiu, całokształt zagadnienia rozpatrujemy kompleksowo wskazując jednocześnie rozwiązania częściowe dotyczące poszczególnych elementów kontrolowanej instalacji. W trakcie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, główną uwagę zwracamy na warunki środowiskowe i ludzkie, które występują w miejscu kontroli. Należy przeanalizować prawdopodobieństwo potencjalnego uszkodzenia urządzeń i elementów instalacji elektrycznej. Umiejętność oceny tych warunków jest niezbędna, dlatego elektryk Wrocław zawsze po wykonanym przeglądzie przedstawi raport zawierający wnioski i propozycje zmierzające do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa i niezawodności kontrolowanej instalacji. Eliminacja zagrożeń jest i powinna być priorytetem, zarówno dla dobrego elektryka jak i użytkownika zlecającego wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej. Wszelkie awarie i usterki są stanem potencjalnego zagrożenia dla użytkownika – utratą życia, zdrowia i dóbr materialnych.

instalacja elektryczna analiza

Warunki pracy urządzeń i instalacji

Włączenie napięcia i przepływ energii elektrycznej przez urządzenia i instalacje elektryczne powodują obciążenie napięciowe izolacji oraz obciążenie prądowe ich części przewodzących. Istotny wpływ na prawidłowość działania mają warunki ich pracy. Najczęściej podczas okresowych pomiarów elektrycznych oceniamy warunki pracy zabudowanych urządzeń oraz warunki środowiskowe. Instalacje elektryczne, w szczególności te w mieszkaniach i domach są przystosowane przede wszystkim do pracy, podczas której warunki ich pracy zmieniają się w nieznacznych granicach przewidzianych dla znamionowej, długotrwałej pracy. Występują również takie stany pracy, jak np. chwilowe przeciążenia, w których instalacja powinna w stosunkowo krótkim czasie poradzić sobie z taką sytuacją. Nieuniknione są również tzw. stany zakłóceniowe np. zwarcie, których występowanie uniemożliwia normalną pracę instalacji zagrażając jej uszkodzeniem. Ważnym zadaniem dobrego elektryka z uprawnieniami jest właściwa analiza aktualnego stanu pracy instalacji oraz wydanie ewentualnych zaleceń zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń lub sposobu ich właściwego ograniczenia. Wpływ warunków środowiskowych może być często decydujący, np. instalacje i urządzenia zabudowane na zewnątrz mogą być narażone na działanie deszczu, śniegu, mrozu, wiatru, intensywnego promieniowania słonecznego, wysokiej temperatury. Realizowane przez nasz zespół pomiary elektryczne we Wrocławiu zawierają w sobie wszystkie w/w elementy oceny stanu technicznego co wykonujemy w trakcie identyfikacji zastosowanych rozwiązań.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa najbardziej istotna jest niezawodność instalacji elektrycznej jako całości powiązanych ze sobą elementów. Niezawodnością instalacji elektrycznej będzie jej zdolność do bezawaryjnej pracy w stanach normalnej pracy oraz podczas zakłóceń. Elektryk Wrocław podczas przeglądu instalacji elektrycznej sprawdzi stan zużycia zabudowanych elementów, w szczególności tych wiodących prąd, jak bezpieczniki, rozłączniki, wyłączniki różnicowe pod kątem ewentualnej konieczności ich wymiany. Brak wykonania okresowego przeglądu instalacji elektrycznej może skutkować uszkodzeniem elementów odpowiadających za nasze bezpieczeństwo, powodując utratę właściwości warunkujących ich poprawne działanie – zapewniające bezpieczeństwo eksploatowanej instalacji elektrycznej. W sytuacjach awaryjnych nasz zespół – pogotowie elektryczne Wrocław skutecznie realizuje wszelkie naprawy wynikające ze stanów awaryjnych. Likwidacja zwarć, naprawa spalonych tablic bezpiecznikowych, spalone łączenia w puszkach rozdzielczych to specyficzny rodzaj uszkodzeń, które przekraczają odporność i wytrzymałość instalacji elektrycznej powodując jej awarię. Występują one niespodziewania, nagle i szybko, mimo braku wcześniejszych objawów pogarszającego się stanu instalacji elektrycznej.

Uszkodzenia mogą być spowodowane również błędami w montażu oraz niewłaściwą eksploatacją instalacji elektrycznej. Ujawniają się one zwykle w trakcie wykonywania odbiorczych i okresowych pomiarów elektrycznych oraz w początkowym okresie eksploatacji w wypadku nowo wykonanych instalacji i układów elektrycznych. Informacje o zbliżaniu się uszkodzenia elektryk Wrocław może uzyskać w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych. W wielu przypadkach do wspomnianych wyżej uszkodzeń można nie dopuścić przez odpowiednie zabiegi profilaktyczne – konserwację instalacji elektrycznej, której wykonaniem powinien się zająć dobry elektryk.

Awaria instalacji elektrycznej powodem porażenia

Codzienny kontakt i obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych jest związany z ryzykiem utraty życia lub zdrowia, w szczególności w sytuacji samodzielnych, amatorskich prób napraw uszkodzeń instalacji. Skutkiem takich działań są nieszczęśliwe wypadki, które w szczególności dotyczą osób, które dotknęły nieizolowanej części instalacji znajdującej się pod napięciem. Porażenie jest spowodowane bezpośrednim przepływem prądu przez organizm człowieka. Polega głównie na sparaliżowaniu systemu nerwowego, np. skurcz mięśni klatki piersiowej i kończyn, migotanie komór sercowych czy cieplnym jak oparzenia wywołane łukiem elektrycznym. Porażenie prądem elektrycznym następuje zwykle w przypadku dotknięcia co najmniej dwóch punktów o różnych potencjałach i dostatecznej mocy, poprzez dotyk nieizolowanych elementów instalacji – elementy rozdzielczo łączeniowe w tablicy bezpiecznikowej, elementy puszek rozdzielczych, podłączenia urządzeń i gniazd wtykowych.

Jeżeli tylko nie jesteśmy pewni swojej wiedzy i umiejętności – usuwanie awarii elektrycznych lepiej zlecić dobremu elektrykowi niż narażać się na utratę zdrowia lub życia.

Profesjonalne usługi elektryczne – polecany elektryk https://elektryk24wroclaw.pl/.