Pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym jest koniecznością ponieważ stan instalacji elektrycznych pogarsza się wraz z jej wiekiem i sposobem użytkowania. Reguluje to ustawa Prawo Budowlane Rozdział VI, Art. 62 ust. 1 pkt.2 oraz jest częścią całościowego przeglądu technicznego domu na potrzeby ubezpieczenia. Dodatkowo może być wymagany przed podpisaniem umowy na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wydania, wystawienie zaświadczenia – druk OST i ZI Tauron. Regularne kontrole pozwalają sprawdzić czy dana instalacja nadaje się do dalszego użytkowania lub co ewentualnie należy poprawić. Zawsze po zakończonej kontroli właściciel nieruchomości otrzymuje stosowne protokoły z wykonanych badań z dokładną informacją o aktualnym stanie technicznym instalacji.

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej w dużym skrócie polega na:

 • oględzinach instalacji elektrycznej lub badaniu środków ochrony podstawowej które polegają na wizualnym sprawdzenia aktualnego stanu technicznego zabudowanych urządzeń elektrycznych, w tym ich kompletności: osłony, obudowy, sprawdzeniu aktualnego opisu poszczególnych obwodów elektrycznych. Dodatkowo przydatne będą protokoły z ostatnich badań, które posłużą do porównania wyników z wykonanych pomiarów w stosunku do ostatniego przeglądu elektrycznego.
  Uwaga! Negatywny wynik oględzin dyskwalifikuje zasadność wykonywania w dalszej kolejności prób i pomiarów. Jedynym właściwym rozwiązaniem takiego stanu rzeczy jest wykonanie wszystkich zaleceń kontrolującego i właściwe przygotowanie instalacji do kontroli.
 • pomiarach i próbach, które najczęściej w przypadku badań nieprzemysłowych instalacji elektrycznych wykonuje się w zakresie:
  – pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów,
  – pomiar pętli zwarciowej czyli samoczynnego wyłączenia zasilania,
  – sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych,
  – pomiary uziomów: instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze,
  – pomiar ciągłości przewodu PE.
 • protokołowanie z wykonanych badań jest zapisem w formie papierowego lub elektronicznego dokumentu wszystkich wykonanych pomiarów wraz z poszczególnymi wynikami, które warunkują końcowa ocenę stanu technicznego sprawdzanej instalacji.

W dużym skrócie, wszystkie powyższe czynności przekładają się na podstawowe informacje:

 • czy instalacja i jej poszczególne obwody nie są przeciążone,
 • czy istnieje ryzyko porażeniem prądem elektrycznym,
 • czy instalacja elektryczna stwarza zagrożenie pożarowe,
 • wskazuje wadliwie wykonane „samodzielne przeróbki” w instalacji.

Jak często należy wykonywać okresowe pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych pokazano w poniższej tabeli:

 Lp.Rodzaj obiektu Czasookres pomiędzy badaniami
 Pomiar rezystancji izolacji Pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
 1 Pomieszczenia o  wyziewach żrących 12 miesięcy 12 miesięcy
 2Pomieszczenia zagrożone wybuchem 12 miesięcy 12 miesięcy
 3Teren zewnętrzny otwarta przestrzeń 60 miesięcy 12 miesięcy
 4Pomieszczenia bardzo wilgotne -. 100% i przejściowo wilgotne – 75 do 100% 60 miesięcy 12 miesięcy
 5Pomieszczenia gorące – temperatura powietrza ponad 35 C 60 miesięcy 12 miesięcy
 6Pomieszczenie zagrożone pożarem 12 miesięcy 60 miesięcy
 7Pomieszczenia stwarzające zagrożenie dla ludzi strefy ZL I, ZLII i ZL III 12 miesięcy 60 miesięcy
 8Pomieszczenia zapylone 60 miesięcy 60 miesięcy
9Pozostałe pomieszczenia niewymienione        w p.1-860 miesięcy60 miesięcy

Strefy stwarzające dodatkowe ryzyko, w których czasookresy badań zostały skrócone, zgodnie z pkt. 7

Strefa ZL I – jest to strefa, do której zaliczamy: budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

Strefa ZL II – jest to strefa, do której zaliczamy : budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

Strefa ZL III – jest to strefa, do której zaliczamy : szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Czasookresy pozostałych badań przedstawia poniższa tabela:

Lp.Zakres pomiarówCzasookres pomiędzy badaniami
1Pomiar rezystancji uziomu i sprawdzenia instalacji odgromowej – obiekty zagrożone wybuchem (np. stacje benzynowe)12 miesięcy
2Pomiar rezystancji uziomu i sprawdzenia instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.160 miesięcy
3Badanie natężenia oświetlenia60 miesięcy przy czym zaleca się 24 miesiące
4Sprawdzenie i pomiary oświetlenia awaryjnego12 miesięcy

Kto może wykonać okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowe badania i kontrole elektryczne może wykonać wyłącznie elektryk z uprawnieniami w zakresie kontrolno – pomiarowym i tylko w zakresie posiadanych uprawnień . Kompetentna osoba jest gwarantem zidentyfikowania i wskazania potencjalnych problemów, które mogą powodować zagrożenie bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej. Bardzo często, pomimo pozytywnych wyników poszczególnych badań – są pewne elementy, które zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy zrealizować. Nie w formie nakazu, lecz zalecenia mającego na celu poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa Twojego i i Twojej rodziny. Najlepszym przykładem takiego działania może być stara tablica bezpiecznikowa. Pomimo braku przepisu, który nakazywał by konieczność wymiany starej tablicy z bezpiecznikami topikowymi na nową – biorąc pod uwagę możliwości obecnie dostępnej aparatury modułowej i sposobu jej montażu , właściciel domu, w którym taka stara tablica jest zainstalowana powinien zostać poinformowany w formie zalecenia o konieczności jej wymiany. Dzieci, osoby starsze czy nawet osoba w pełni świadoma wykonywanych czynności jest narażona w mniejszym lub większym stopniu na zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym podczas obsługi przestarzałych i niefunkcjonalnych urządzeń elektrycznych. Eliminacja ryzyka poprzez wskazanie elementów potencjalnie niebezpiecznych jest bardzo ważnym elementem przeglądów elektrycznych.

Świadczymy usługi elektryczne w tym okresowe przeglądy i pomiary elektryczne.
Elektryk Wrocław, tel. 513 185 508
Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz