Pomiary elektryczne warunkiem bezpiecznego używania instalacji elektrycznej

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Przeznaczeniem instalacji elektrycznej jest ułatwienie codziennego funkcjonowania człowieka – w pracy i w domu przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Wykonywane cyklicznie – pomiary elektryczne są tym elementem, który poddaje wiarygodnej ocenie wymagana, jakim muszą odpowiadać wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne: aparatura, sieć rozdzielcza, urządzenia odbiorcze. Wszystkie elementy infrastruktury elektrycznej muszą spełniać wysoką jakość wykonania oraz być bezpieczne dla osób z nich korzystających. Bezpieczeństwo użytkownika jest w dzisiejszych czasach cechą nadrzędną.

skuteczne pomiary elektryczne

Budowa ochronna urządzeń i instalacji

Korzystanie z urządzeń elektrycznych jest i będzie całkowicie bezpieczne, pod warunkiem odpowiedniego ich wykonania, właściwego montażu instalacji elektrycznej oraz przestrzegania ustalonych terminów wykonywania okresowych przeglądów i pomiarów elektrycznych. W tym miejscu należy podkreślić, że sprawne działanie urządzeń i instalacji wymaga odpowiedniej ich budowy, np. chroniącej przed wtargnięciem wilgoci do ich wnętrza. Powinny one posiadać budowę chroniącą je przed spadającą i pryskającą wodą oraz zabezpieczone przed wpływami wilgoci. Szczególnie narażone na takie zjawiska są urządzenia i instalacji zabudowane w miejscach wilgotnych: szopy, garaże – miejsca częstej zmiany temperatury. Ponadto urządzenia i instalacje powinny mieć obudowę chroniącą je przed wpadaniem dużych ciał obcych oraz są zabezpieczone przed przypadkowym i umyślnym dotknięciem przez użytkownika elementów będących pod napięciem. Jest to bardzo ważna kwestia, obudowy i osłony są pierwszą bariera ochronną nazywaną ochroną podstawową przed porażeniem i w żadnym razie nie wolno samodzielnie dokonywać jakichkolwiek przeróbek. Wszelkie naprawy oraz pomiary elektryczne we Wrocławiu powinny być wykonane przez odpowiednio przygotowany do tych zadań zespół. Jedynie elektryk z uprawnieniami jest w stanie wiarygodnie ocenić stan techniczny instalacji oraz zlecić wykonanie odpowiednich napraw . Ogólne zasady obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych zostały opisane w poprzednich wpisach.

Jak się zabezpieczyć przed porażeniem

Porażeniem prądem elektrycznym nazywamy szkodliwe dla człowieka skutki wywołane przepływem prądu elektrycznego przez organizm. Działanie przepływu prądu przez organizm jest zależne od natężenia i czasu przepływu prądu. Może ono wywołać szkodliwe dla organizmu następstwa w postaci obrażeń zewnętrznych, jak oparzenie, zwęglenie tkanek, oślepienie łukiem elektrycznym – lub wewnętrznych, jak czasowe lub trwałe sparaliżowanie ośrodków mózgowych kierujących działaniem serca, dróg oddechowych i mięśni kończyn oraz chemiczny rozkład tkanek ciała i krwi. Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić przez dotknięcie części urządzeń i instalacji elektrycznych będących pod napięciem. Normalnie wszystkie części urządzeń elektrycznych będące pod napięciem są w odpowiedni sposób chronione przed dotknięciem, np. przez zastosowanie odpowiedniej izolacji. Okresowe pomiary elektryczne w tym pomiary rezystancji izolacji są obligatoryjnym badaniem wchodzącym w skład podstawowych pomiarów elektrycznych, w tym 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej. Zdarza się jednak, że w skutek nieumiejętnego lub lekkomyślnego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi – w tym samodzielnymi naprawami części urządzeń mogą znaleźć się pod napięciem. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Najczęściej występujące uszkodzenia izolacji elektrycznej są spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, np. przewiercone przewody w ścianie, których naprawą powinno się zająć pogotowie elektryczne. We Wrocławiu, gdzie świadczymy specjalistyczne usługi elektryczne, zdarza się jednak, że występują również uszkodzenia izolacji wskutek innych przyczyn, jak np. starzenie się izolacji, przebicie izolacji wywołane chociażby krótkotrwałym istnieniem zwiększonego napięcia, zmniejszenie oporności izolacji wywołane wpływem wilgoci i wiele innych. W ten sposób zdarza się, że części ochronne urządzeń i przewodów, jak izolacja przewodów i kabli, osłony i obudowy tablic bezpiecznikowych i rozdzielnic elektrycznych mogą znaleźć się pod napięciem, tzn. że istnieje między nimi a ziemią różnica potencjałów, czyli napięcie. W przypadku zetknięcia ciała człowieka z częścią urządzenia lub instalacji elektrycznej będącej pod napięciem następuje przepływ prądu elektrycznego przez ciało do ziemi, spowodowany różnicą potencjałów istniejącą miedzy daną częścią urządzenia / instalacji i ziemią. Podobnie zachodzi przepływ prądu przez ciało w razie zetknięcia z dwoma przewodami fazowymi (różne fazy).

elektryk z wrocławia

Aby zapobiec rażeniom prądem elektrycznym, jakie mogą się zdarzać wskutek różnicy potencjałów miedzy uszkodzoną obudową lub izolacją urządzenia a ziemią, należy wykonywać – oprócz bieżących napraw i konserwacji, okresowe pomiary elektryczne – Wrocław, to tutaj świadczymy nasze usługi w tym zakresie zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo porażenia Ciebie lub Twojej rodziny do minimum. Ocena bieżącego stanu technicznego zainstalowanej aparatury i urządzeń elektrycznych w trakcie okresowego przeglądu elektrycznego należy do zadań dobrego elektryka z uprawnieniami . Codzienna dbałość, w tym właściwe obchodzenie się z instalacją elektryczną należy do właściciela mieszkania lub domu, który w razie stwierdzenia uszkodzenia w instalacji elektrycznej powinien zlecić wykonanie odpowiednich napraw. Pogotowie elektryczne we Wrocławiu świadczy usługi w zakresie bieżących napraw instalacji elektrycznych, w tym na potrzeby diagnostyki i lokalizacji uszkodzenia wykonujemy podstawowe pomiary elektryczne we Wrocławiu, w tym: pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, pomiary pętli zwarciowej, pomiary uziomów, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych i inne konieczne do pełnej diagnostyki problemu.

Pierwsza pomoc w razie porażenia prądem elektrycznym

Skutki porażenia prądem elektrycznym mogą być bardzo różne. Zasadniczo zależą one w głównej mierze od wartości natężenia prądu oraz od czasu trwania jego przepływu. Ważnym czynnikiem wpływającym na skutki rażenia prądem jest również stan psychofizyczny człowieka w momencie rażenia. Użycie alkoholu, zmęczenie, spocenie, wysoka temperatura, niewyspanie, kłopoty, lęk i przygnębienie obniżają odporność organizmu na przepływ prądu. Wskutek porażenia prądem występuje najczęściej zjawisko śmierci pozornej, rzadziej śmierci rzeczywistej.
Śmierć pozorna jest to taki stan, przy którym ważne dla życia ośrodki nerwowe zostały porażone, tj. nie zmarły jeszcze, lecz wykonują swoje zadania w sposób dla nas niedostrzegalny. Objawami śmierci pozornej są utrata przytomności, brak oddechu, brak tętna i bicia serca, zmienione źrenice, blada i chłodna skóra.

Objawy śmierci rzeczywistej to oziębienie zwłok do temperatury otoczenia i plamy pośmiertne, opadowe, powstałe w skutek opadania krwi po ustaniu krążenia. Plamy pośmiertne u porażonych śmiertelnie prądem elektrycznym są najczęściej koloru ciemnoczerwonego i występują one mniej więcej w czasie około 2 godzin na najniżej położonych częściach ciała. Osoby rażone – zależnie od okoliczności, w jakich nastąpiło rażenie – często wskutek utraty przytomności – nie zawsze mogą się samodzielnie oderwać od części urządzenia lub instalacji będącej pod napięciem. Pierwszą czynnością ratującego jest zatem oswobodzenie porażonego spod działania napięcia. Kategorycznie należy przy tym uważać, aby samemu nie ulec porażeniu, np. w skutek dotknięcia rażonego znajdującego się jeszcze pod napięciem. Należy działać szybko ale spokojnie pamiętając, że o uratowaniu życia mogą często zadecydować sekundy.

Chcąc porażonego oswobodzić spod działania napięcia – najprościej jest wyłączyć dane urządzenie lub instalację spod napięcia przez wyłączenie wyłącznika głównego prądu. W mieszkaniu lub domu, aparat taki to rozłącznik główny i powinien być w standardzie montowany w nowych instalacjach elektrycznych. W starych budynkach, można – trzeba wyłączyć lub wykręcić bezpieczniki w tablicy bezpiecznikowej lub ostatecznie – jeżeli przy drzwiach znajduje się zabezpieczenie przed licznikowe ono może zostać wyłączone. Coraz częściej poza budynkami użyteczności publicznej takimi jak galerie handlowe, przedszkole, placówki służby zdrowia – budynki mieszkaniowe są wyposażane w główny wyłącznik przeciw pożarowy prądu, którym również jesteśmy w stanie wyłączyć zasilanie. Jest on zlokalizowany najczęściej przy wejściu głównym do klatki budynku wyglądem przypominający ten na poniższym zdjęciu.

wyłącznik prądu
Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie ma możliwości odłączenia napięcia, można spróbować usunąć rażonego spod napięcia przy pomocy dostępnego, nieprzewodzącego elementu: deska lub kijek. Po usunięciu osoby porażonej spod działania napięcia natychmiast przystępujemy do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej wg. poniższego schematu:

  1. Sprawdź czy porażony reaguje
  2. Udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu
  3. Sprawdź czy porażony oddycha
  4. Wezwij pomoc, tel. 112 lub 999
  5. Jeżeli porażony oddycha, ułożenie go w pozycji bocznej bezpiecznej, sprawdzenie zachowania oddechu co minutę a co 30 minut odwracając na drugi bok.
  6. Jeżeli porażony nie oddycha rozpocznij masaż serca, 30 ucisków / 2 wdechy
  7. Kontynuacja, aż do przyjazdu karetki