Pomiary sprawdzające w instalacjach elektrycznych

Autor Mateusz_Waygart
Kategoria:

Normalizacja w instalacjach elektrycznych

W Polsce oraz na świecie dąży się do maksymalnej unifikacji – ujednolicenia zarówno parametrów technicznych wszelkich urządzeń, symboliki, nazewnictwa, oraz metod badania, wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej. Podstawowym dokumentem stanowiącym zbiór wymagań wykonywania pomiarów elektrycznych są Polskie Normy ( PN ) wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Każda norma ma swój symbol literowo-cyfrowy. Normalizacja daje olbrzymie korzyści. Bez normalizacji trudno sobie wyobrazić pracę elektryka. Ścisłe nazewnictwo i symbolika umożliwia profesjonalne wykonywanie usług elektrycznych mając pewność, że użyte materiały i elementy odpowiadają takim a nie innym wymaganiom. Elektryk Wrocław wykonując sprawdzenie instalacji elektrycznej zweryfikuje szczegółowe wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń i aparatów elektrycznych wobec aktualnie obowiązujących przepisów – w zakresie wykonywanego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej.

Podstawowe pomiary elektryczne we Wrocławiu

Urządzenia elektryczne ze względu na powszechność ich użytkowania muszą być w pełni bezpieczne i dostosowane do warunków otoczenia, w jakich są użytkowane. Inaczej będzie zbudowany wyłącznik do pracy w klimacie tropikalnym i inaczej przeznaczony do pracy na terenach podbiegunowych. Inna będzie rozdzielnica elektryczna w bloku z wielkiej płyty, a inna zainstalowana w kopalni o dużym poziomie zapylenia. Zasadniczymi czynnikami warunkującymi sposób doboru urządzeń i aparatów elektrycznych są: zanieczyszczenie atmosfery pracy urządzenia ( pyły, wyziewy ), wilgotność czy temperatura. Instalacje elektryczne i urządzenia w nich zabudowane, w trakcie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej zostaną sprawdzone pod kątem ich właściwego zastosowania oraz aktualnego stanu technicznego.

Warunki środowiskowe mają najistotniejszy wpływ na izolację, rodzaj i szczelność urządzeń elektrycznych oraz sposób zabezpieczenia metalowych części czynnych ( wiodących prąd ) przed zaśniedzeniem. Stąd też wymagania dotyczące budowy osprzętu instalacyjnego i urządzeń elektrycznych odnoszą się w głównej mierze do tych właśnie czynników i elementów urządzeń. Ważną rolę odgrywa również rodzaj pracy urządzeń. Są wśród nich takie, które pracują w sposób ciągły lub z dużą częstotliwością oraz takie, które pracują bardzo rzadko lub nawet jednorazowo. Jest więc rzeczą oczywistą, że podczas okresowego przeglądu i kontroli instalacji elektrycznej sprawdza się przystosowanie zainstalowanych aparatów i urządzeń do rodzaju pracy jaką mają wykonywać i do roli jaką maja spełniać. Stąd też, przy doborze wszelkich urządzeń elektrycznych należy pamiętać, że dobór to nie tylko dostosowanie parametrów urządzenia do warunków pracy lecz również dobór typu urządzenia do charakteru pracy i warunków środowiskowych, w jakich urządzenie ma pracować.

pogotowie elektryczne we Wrocławiu

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

Wszystkie wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym sprowadzają się w efekcie do zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności działania instalacji i urządzeń. Jedynym sposobem, który pozwala na wiarygodną ocenę aktualnego stanu technicznego jest wykonanie okresowych pomiarów i badań. Uzyskane wyniki są podstawą do wykonania prac naprawczo – konserwacyjnych lub potwierdzają niezmienne – prawidłowe właściwości zabudowanej instalacji. Skutki awarii elektrycznej mogą być bardzo groźne ze względu na bezpieczeństwo osób będących w pobliżu miejsca awarii oraz mienie znajdujące się w obrębie zabudowanych urządzeń elektrycznych.
Z tych powodów kwestia dokładności badań jest dla naszej firmy priorytetem .W naszej pracy przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych wykorzystujemy tylko i wyłącznie najnowszej generacji aparaty pomiarowe marki Metrel – MI3155 EU XD, których profesjonalny serwis, kalibrację i wsparcie zapewnia nam Merserwis.